Caaseeffama Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa

Biiroon Konistiraakshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Sadarkaa  Biirootti dameewwan Sadi isaanis: Damee Ijaarsa Dandeettii, Damee Reegulaatorii Konistiraakshinii fi Damee Bulchiinsa Konistiraakshinii, fi Adeemsa Hojii Ijoo( 9) fi Adeemsa deeggarsaa (7) waliigala adeemsota (16), Waajjiraalee Godinaoota 18 fi Magaalota Naannichaa 46tiin caaseffamuun  hojii isaa  eegalee jira. 

structure

 

 

 

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.