Aangoo fi Gahee Hojii Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa

bko motoo

Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa labsii qaama raawwachiistuu Mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoofi gahee hojii isaanii murteessuuf bahe Labasii lakk. 213/2011tiin aangoowwan  29 kennameefi jiru kannen armaan gaditti.

 1. Imaammata, tarsiimoofi seerotni dizaayiniifi ijaarsa gamoowwanii, bishaanii, jallisii, daandiifi ijaarsawwan adda bahan hojiirra ooluu isaanii ni hordofa, ni to’ata;
 2. Sochii hojii damee konistiraakshinii olaantummaan ni to’ata; raawwii isaa ni hordofa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
 3. Gatii yeroo meeshaa ijaarsaafi humna namaa qoratee qindeessuun seektarootni akka beekan ni taasisa;
 4. Damee ijaarsaa keessatti haala hirmaannaan hawaasaa itti babal’atu ni qorata; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa; ni to’ata;
 5. Istaandaardii, sadarkaafi koodota ijaarsa gamoo, bishaanii, jallisiifi daandii naannichaa ni qopheessa; dizaayinii ijaarsaa naannicha keessatti gaggeeffaman sadarkaafi koodii eeguu isaanii xiinxaluudhaan ni mirkaneessa; ol’aantummaan ni to’ata;
 6. Dizaayiniin pirojektota ijaarsa dhuunfaa yookiin investimentii gaggeeffaman sadarkaafi koodii eeguu isaanii ni xiinxala; ni mirkaneessa; hayyama hojii ijaarsaa ni kenna;
 7. Dizaayiniifi waliigaltee ijaarsa pirojektota baajata Mootummaatiin gaggeeffamaniif qophaa’ee dhiyaatu ilaalchisee  raawwii isaa ni hordofa; ni to’ata;
 8. Jijjiirama yookiin dabalata hojii ijaarsaa, gatii, waldiddaa pirojektota ijaarsaa irratti uumamuufi gaaffilee kanneen irratti dhiyaatan seera jiru irratti hundaa’uun xiinxalee furmaata akka argatan haala ni mijeessa;
 9. Ijaarsa pirojektota Mootummaan gaggeessu kamiyyuu ni hordofa; raawwii isaas ni madaala; kaffaltiin akka raawwatamu ni taasisa; rakkoo mudatu qorachuun yaada furmaataa mootummaadhaaf ni dhiyeessa;
 10. Fedhii hojiiwwaniifi dizaayinii konistraakshinii naannichaa ni qorata; qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa; yeroo hayyamamu hojiirra akka oolu ni taasisa;
 11. Aangoon qaama birootiif kenname akkuma eegametti ta’ee, sadarkaawwan hojii konistiraakshinii ni qorata; qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessuun erga mirkanaa’ee booda akkaataa seeraatiin hojiirra oolmaa isaanii ni mirkaneessa;
 12. Sadarkaa caalbaasii ijaarsa pirojektotaa mootummaan gaggeessu irratti madaallii ni gaggeessa; bu’aa caalbaasii seektaraan dhiyaateef xiinxalee ni mirkaneessa; akkaataa barbaachisummaa isaatti qaama birootiif bakka bu’iinsa ni kenna;
 13. Ijaarsaafi walharkaa fuudhiinsa ijaarsa gamoo, bishaanii, jallisii, daandiifi kanneen biroo irratti to’annoo ni gaggeessa; tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata;
 14. Ijaarsawwan naannicha keessatti gaggeeffaman meeshaalee ijaarsaa naannootti argamuun akka ijaaramaniifi gatiin ijaarsa pirojektotaa madaalawaa akka ta’u sadarkaa adda addaa qopheessee hojiirra akka oolu ni taasisa;
 15. Hojii ijaarsaa irratti hirmaachuuf gaaffiin hayyama kontiraaktarummaa yookiin gorsitootaa yammuu dhiyaatu xiinxaluudhaan hayyama ogummaa ni kenna; ni haaromsa; sadarkaa ni guddisa; ni galmeessa; ni haqa; haala raawwii isaanii irratti hundaa’uun kontiraaktarootaafi gorsitoota gareedhaan addaan baasee seektaroonni akka beekan ni taasisa;
 16. Sadarkaa gorsitootaa ni murteessa; gabaasa raawwii hojii gorsitootaa ni qorata; kaffaltii tajaajila isaanii ni mirkaneessa;
 17. Dizaayinii gorsitootaan yookiin qaama biraatiin hojjatame ni qorata; ni mirkaneessa; kafaltii ni mirkaneessa; hordoffiifi too’annoo hojiiwwan ijaarsaa ni raawwata;
 18. Tajaajilli bu’uura misooma adda addaa kan akka ibsaa, bishaanii, bilbila, daandii, sarara dhangala’aafi kanneen biroo magaalota keessatti dizaayiniifi sadarkaa ijaarsaa eeggatanii ijaaramuu isaanii ni hordofa; ni to’ata; tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;
 19. Hojiiwwan to’annoo misooma industirii konistiraakshinii ni raawwata;
 20. Bu’uura seera gamootiin hojiiwwan qulqulleessa pilaanii magaalotaa ni raawwata; dizaayinii ni gamaaggama; hayyama ijaarsaafi itti fayyadamaa ni kenna;
 21. Waajjira shuumii gamoo ni gurmeessa; ni hooggana; ni to’ata;
 22. Galteewwan ijaarsaa irratti qo’annoofi qorannoo ni gaggeessa; dhaabbileen barnoota ol’aanoo hojii qo’annoofi qorannoo irratti akka hirmaatan ni qindeessa;
 23. Naannicha keessatti kontiraaktaroota biyya keessaa keessumattuu waldaalee maayikiroofi xixiqqaa hojii gorsaafi konistiraakshinii irratti bobba’an dandeettiin isaanii cimee qulqullina qabaatanii gabaa irratti dorgomaa akka ta’an ni jajjabeessa; deeggarsa barbaachisaa ni kenna;
 24. Hojii ijaarsaa keessatti carraan hojii humna namaatiin raawwatamu akka babal’atu ni jajjabeessa;
 25. Sadarkaa dizaayinii bulchiinsa kontiraataa, ijaarsaafi gatii pirojektota ijaarsaa akka qophaa’u ni taasisa; kan qophaa’ee dhiyaate ni mirkaneessa; mootummaaf gorsa ni kenna;
 26. Laboratorii meeshaalee konistiraakshinii naannichaa ol’aantummaan ni bulcha; galteewwan konistiraakshinii laboratoriidhaan qoratamanii tajaajila ijaarsaatiif ooluu isaanii ni mirkaneessa;
 27. Hayyama maashinarii konistiraakshiniifi dhiyeessa meeshaalee ijaarsaa ni kenna; ni haaromsa; hanqinni yoo jiraate sirreeffama barbaachisu ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;
 28. Bittaawwan konistiraakshinii ni to’ata; akka to’atamu ni taasisa;

29. Madaallii gahumsa ogummaa ogeeyyii konistiraakshinii qaama dhimmi ilaalu waliin akka gaggeeffamu ni taasisa

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.