Hojiiwwan gurguddoo Adeemsa Hojii Ijoo Mirkaneessa Qorannoo Diizaayinii fi To’aanoo Ijaarssa Jallisii
  • Mirkaneessa Qorannoo fi dizaayinii Piroojektoota Jallisii
  • Mirkaneessa caalbaasii ijaarsa fi gorsaa
  • Hordoffii fi to’annoo ijaarsa piroojektoota Jallisii
  • Mirkaneesssa kanfaltii ijaarsa piroojaktootaa Jallisii
  • Mirkaneesssa wal harkaa fuudhiinsa piroojeektoota Jallisii xumuramani.

  

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.