Hojiiwwan gurguddoo adeemsaan Ijoo Mirkaneessa Dizaayinii fi To’annoo Ijaarsa Gamoowwan Mootummaa
  • Qulqullessa fi walsimsisaa ragaa qabiyyee fi waligaltee pilaanii kennu,
  • Dizaayiniiwwan haaraa, fooyya’insaa fi suphaa qophaa’ee dhiyyatee gamagamuu fi mirkaneessuu,
  • Adeemsa caalibasii ijaarsa hordofu, to’achuu fi mirkaneessuu,
  • Heyyama ijaarsa kunnu, 
  • Hordoffi fi to'annoo ijaarsa gamoowwani gaggessu,
  • Kanfalitii Mirkaneessuu,
  • wal-harkaa fuudhinsa gaggeessu,
  • Heyyama itti fayyadama Gamoo Kennuu.

 

 

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.