Hojiiwwan Gurguddoo Adeemsa Hojii Ijoo Mirkaneessaa Qorannoo Diizaaynii fi To'annoo Ijaarsa  Daandiwwani

  • Mirkaneessa qorannoo baasummaa piroojeektootaa (feasibility Study)
  • Mirkaneessa qorannoo diizaayinootaa
  • Mirkaneessa diizaayina piroojeektoota daandii
  • Hojiiwwan to`annoo ijaarsa piroojeektoota daandii
  • Hojiiwwan to`annoo hojii irra oolmaa EIA,
  • Hojiiwwan mirkaneessa kanfaltii koontiraakteroota fi gorsitootaa,
  • Hojiiwwan wal harkaa fuudhiinsa piroojeektoota daandii xumuraman,

 

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.