Hojiiwwaan Gurguddoo Madaallii Gahumsa Ogummaa Konstiraakshinii

  • Galmeen dursa madaallii gama caasaa Biiroo keenyaan sadarkaa Magaalaatti akka raawwatamu taasisuu
  • Ogeeyyii galmee dursa madaallii raawwataniif Sartifikeeta mirkaneessa galmee fi heyyama hojii waggaa tokkoo qopheessuun kennuu
  • Ogeeyyiin Galmaa’an atattamaan akka madaalamaniif ragaa isaanii gara Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaatti dabarsuu
  • Ragaa Ogeeyyii Galmaa’anii fi Madaalamanii qofaa qofaatti qindeessuu
  • Hojiin ijaarsaa ogeeyyii madaalamaniin qofa akka raawwatamuuf to’annoo gaggeessuu
  • Garaagarummaa fedhii fi dhiyeessii humna namaa Konistiraakshinii bira jiru adda baasuu 
 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.