Hojiiwwan Gurguddoo Adeemsa Hojii Galmeessa, Kenninsa, Heeyyama Konistirakishiinii fi Dhiyeessii Meeshaalee Ijaarsaa

  • Galmeessa heeyyama kontiraakterootaa, gorsitootaa, ogeessotaa, mashineeroota ijaarsaa fi dhiyeessii meeshaalee ijaarsaa,
  • Kenna heeyyama kontirakterootaa, gorsitootaa, oggeesotaa, Maashinerota ijaarsaa fi dhiyeessii meeshaalee ijaarsaa,
  • Haaromsa heeyyama kontraakterootaa, gorsitootaa, oggeesotaa, Maashinerota ijaarsaa fi dhiyeessii meeshaalee ijaarsaa,
  • Olguddisuu heeyyama kontraakterootaa, gorsitootaa, fi oggeesotaa,
  • Haquu heeyyama seeraa fi naamusaan ala hojii irra oolee,
  • Kontrakteroota fi gorsitoota haala raawwii isaanitiin adda baasuun qindeessuun sekteroota beeksisuu,
  •  Sadarkaa gorsitootaa murteessuu fi tajaajila kanfaltii isaanii mirkaneesuu,
  • Sirna to’annoo fi hordoffii itti fufiinsa qabu geggeesuu.

                               Ulaagalee  fi Qajeelfamoota Heeyyama konistiraakshinii 

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.