Hojiilee Qorannoo Gabaa jalatti Raawwataman
  •  Fedhii qorannoo gabaa fi qorannoo ijaarsa adda baasuu
  •  Fedhii qorannoo gabaa fi qorannoo ijaarsa Karoorsuu
  •  Ispeesfikeshiini qorannoo gabaa dhiyeessotaf tamsasuu
  •  Ragalee(daataa)qorannoo gabaa fi fedhii qorannoo ijaarsa funannuu
  • Ragalee(daataa)qorannoo gabaa fi fedhii qorannoo ijaarsa xinxaluun qindeessuu
  • Firii qorannoo gabaa fi fedhii qorannoo ijaarsa mirkaneessuu
  • Dokumantii Firii qorannoo fi fedhii qorannoo ijaarsa qulqullina qabu fi saffisan maamila dhiyeesu
  • Gabasaa fi hordoffii raawwii qorannoo gabaa dhiyeesu

 

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.