Leenjii Hubannoo uumu
Waajjirri Konistiraakshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa waliin ta’uun leenjii hubannoo uumu kenne.
Ijaarsa Buufata Konkolaataa Magaalaa Yaa'a Bal'oo
Ijaarsa Buufata Konkolaataa Magaalaa Yaa'a Bal'oo
Ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolloo
Ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolloo bajaata mootummaa qarshii naannoo milliyoona 200 ta’un gurrandhaala bara 2006 egalun hojjetama jira
Siimpooziyeemiin Konstiraakishinii Oromiyaa
Siimpooziyeemiin Konstiraakishinii Oromiyaa Mata-Duree ‘Siimpooziyeemiin Konistiraakshinii Oromiyaa Haaromsa Biyya Keenyaaf Jedhuun Galma Waltajjii Koomishinii Dinaagdee Afriikaa“ECA”tti, Gaggeefamera
Hirmaattota Leenjii
Hirmaattota Leenjii Mata-Duree Koorniyaa Idileessuu irratti Hirmaatanni

Oduu Haaraa

Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira.
Beeksisaa . . .

Beeksisaa . . .

03/09/2019 | Oduu Haaraa | Web Master
Hits: 2634
Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu . . .
Gurmuu Walii Ta’uun Industirii Konistiraakshinii Naannoo Keenyaa Haa Ceesifnu!! Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Walta’insa Waldaa Kontiraaktaroota Naannoo Oromiyaatiin sagantaa marii guyyaa tokkoo Magaala Finfinneetti taasiseera. Sagantichi hoggansa olaanoo federaalaa fi . . .
Leenjiin Walta’insa Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa fi Inistiitiyuutii Bulchiinsa Pirojektii Federaalaa Waliin Guyyaa ‘10’niif Magaala Adaamaatti Kennamaa ture xumurame.Leenjichi leenjii teekinikaa ogeeyyii Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Sadarkaa Sadrkaan jiranii fi . . .
Seektarri Abbootii Pirojektii ATKO waliin Qindoominaan hojjachuuf Karoora Qindoominaa ji’a jahaa Qopheeffachuuf waliigalan. Marii kana keessattis pirojektii bara kanaaf karoorfame waldubbisaa qindoominaan hojjachuudhaaf ji’oottan jahan fuula duraa kanaaf karoora ifa . . .

Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira.

72288698 756681201439997 3276272431450292224 n
Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Hojii gaggeessan mana maxxansa TBO Inj. Daani’el Guddisa akka dubbatanitti ijaarsi mana maxxansa kun erga jalqabe kan ture fi rakkoolee garagaraa kan qabu kan ture rakkoo kan furuuf Mootummaan ji’oota sadiin dura kallatti ka’ameen hordoffii fi too’annoo hojii ijaarsaa kan Abbaa taayitaa konistiraakshinii oromiyaan akka ta’u murteessera murteen kunis nuu fayyadera. Abbaan Taayitaa Konistiraakishinii hojii kanaf xiyyeeffannoo guddaa keenun oggeessa hordoffi fi to’annoo ijaarsa kan rammaduuni ijaarsa qulqulina qabu fi yeroo isa egate akka xumuramuf raawwii hojii kana torban torbanin Konitraakitaraa, Gorsaa fi Abbaa Piroojeektii waalin maarii gochun hojiin kun yeroo gabaaba ji’a sadii hin caale keessatti xumurufi qindoomina gaariin hojjeta jira.

72337745 756681234773327 5143302355768311808 n
Mani Maxxansa TBO kun yeroo xumuramu kitaaboolee barnoota fi maxxansa sadrakaa naannoofi biyyaatii baasii guddaa biyyi keenya baasitu hanbisuun gaalii biyyaa kan dabbalu ta’a.

Taateewwan

December 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Beeksisa

ABBOOTII DHIMMAA HUNDAAF . . . Read More . . .

Downloads

Visitor Counter

Today 5

Yesterday 42

This Week 248

This Month 91

All 47576

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.