Leenjii Hubannoo uumu
Waajjirri Konistiraakshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa waliin ta’uun leenjii hubannoo uumu kenne.
Ijaarsa Buufata Konkolaataa Magaalaa Yaa'a Bal'oo
Ijaarsa Buufata Konkolaataa Magaalaa Yaa'a Bal'oo
Ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolloo
Ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolloo bajaata mootummaa qarshii naannoo milliyoona 200 ta’un gurrandhaala bara 2006 egalun hojjetama jira
Siimpooziyeemiin Konstiraakishinii Oromiyaa
Siimpooziyeemiin Konstiraakishinii Oromiyaa Mata-Duree ‘Siimpooziyeemiin Konistiraakshinii Oromiyaa Haaromsa Biyya Keenyaaf Jedhuun Galma Waltajjii Koomishinii Dinaagdee Afriikaa“ECA”tti, Gaggeefamera
Hirmaattota Leenjii
Hirmaattota Leenjii Mata-Duree Koorniyaa Idileessuu irratti Hirmaatanni

Oduu Haaraa

Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira.
Beeksisaa . . .

Beeksisaa . . .

03/09/2019 | Oduu Haaraa | Web Master
Hits: 2634
Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu . . .
Gurmuu Walii Ta’uun Industirii Konistiraakshinii Naannoo Keenyaa Haa Ceesifnu!! Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Walta’insa Waldaa Kontiraaktaroota Naannoo Oromiyaatiin sagantaa marii guyyaa tokkoo Magaala Finfinneetti taasiseera. Sagantichi hoggansa olaanoo federaalaa fi . . .
Leenjiin Walta’insa Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa fi Inistiitiyuutii Bulchiinsa Pirojektii Federaalaa Waliin Guyyaa ‘10’niif Magaala Adaamaatti Kennamaa ture xumurame.Leenjichi leenjii teekinikaa ogeeyyii Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Sadarkaa Sadrkaan jiranii fi . . .
Seektarri Abbootii Pirojektii ATKO waliin Qindoominaan hojjachuuf Karoora Qindoominaa ji’a jahaa Qopheeffachuuf waliigalan. Marii kana keessattis pirojektii bara kanaaf karoorfame waldubbisaa qindoominaan hojjachuudhaaf ji’oottan jahan fuula duraa kanaaf karoora ifa . . .

Gurmuu  Walii Ta’uun Industirii Konistiraakshinii Naannoo Keenyaa Haa Ceesifnu!!

Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Walta’insa Waldaa Kontiraaktaroota Naannoo Oromiyaatiin sagantaa marii guyyaa tokkoo Magaala Finfinneetti taasiseera. Sagantichi hoggansa olaanoo federaalaa fi naannoo Oromiyaa industirii konistiraakshinii keessaa jiranii fi kontiraaktaroota, gorsitootaa fi abbootii pirojektii naannoo Oromiyaa kan hirmaachise yemmuu ta’u qorannoo gabaabaan lama dhiyaachuun marii bal’aan taasifamee jira.

elHaaluma kanaan Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa barreeffama gabaabaa ergaa cimaa of keessaa qabu kan dhiyeesse yoo ta’u, ciminni, hanqinnii fi carraan jiru barreeffamicha keessatti ibsamee jira. Gahumsa dhabuun Kontiraaktarootaa rakkinaalee pirojektoota Naannoo Oromiyaatiif gahee guddaa qabaa tullee; harkifannaan kaffaltii raawwachuu irratti gama mootummaatiin jirus qaama rakkoo kanaa akka ta’e barreeffama dhiyyate keessatti ibsamee jira. Rakkinaaleen harkifannaa pirojektootaa qaama tokko duwwaaf kan kennamu osoo hin taane qooda fudhattoonni hundi rakkina gama isaatiin jiruamanee fudhachuu dhaan gara furmaataatti galuun dhimma murteessaa akka ta’e Daayirektarrri Olaanaa Abbaa Taayitaa Konistiraakshiniii Ormomiyaa Dr.Masaay Daani’eel Dubbatanii jiru.

52918147 828026400884999 6662634259200606208 n

Taateewwan

December 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Beeksisa

ABBOOTII DHIMMAA HUNDAAF . . . Read More . . .

Downloads

Visitor Counter

Today 3

Yesterday 42

This Week 246

This Month 89

All 47574

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.