Leenjii Hubannoo uumu
Waajjirri Konistiraakshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa waliin ta’uun leenjii hubannoo uumu kenne.
Ijaarsa Buufata Konkolaataa Magaalaa Yaa'a Bal'oo
Ijaarsa Buufata Konkolaataa Magaalaa Yaa'a Bal'oo
Ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolloo
Ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolloo bajaata mootummaa qarshii naannoo milliyoona 200 ta’un gurrandhaala bara 2006 egalun hojjetama jira
Siimpooziyeemiin Konstiraakishinii Oromiyaa
Siimpooziyeemiin Konstiraakishinii Oromiyaa Mata-Duree ‘Siimpooziyeemiin Konistiraakshinii Oromiyaa Haaromsa Biyya Keenyaaf Jedhuun Galma Waltajjii Koomishinii Dinaagdee Afriikaa“ECA”tti, Gaggeefamera
Hirmaattota Leenjii
Hirmaattota Leenjii Mata-Duree Koorniyaa Idileessuu irratti Hirmaatanni

Oduu Haaraa

Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira.
Beeksisaa . . .

Beeksisaa . . .

03/09/2019 | Oduu Haaraa | Web Master
Hits: 2634
Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu . . .
Gurmuu Walii Ta’uun Industirii Konistiraakshinii Naannoo Keenyaa Haa Ceesifnu!! Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Walta’insa Waldaa Kontiraaktaroota Naannoo Oromiyaatiin sagantaa marii guyyaa tokkoo Magaala Finfinneetti taasiseera. Sagantichi hoggansa olaanoo federaalaa fi . . .
Leenjiin Walta’insa Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa fi Inistiitiyuutii Bulchiinsa Pirojektii Federaalaa Waliin Guyyaa ‘10’niif Magaala Adaamaatti Kennamaa ture xumurame.Leenjichi leenjii teekinikaa ogeeyyii Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Sadarkaa Sadrkaan jiranii fi . . .
Seektarri Abbootii Pirojektii ATKO waliin Qindoominaan hojjachuuf Karoora Qindoominaa ji’a jahaa Qopheeffachuuf waliigalan. Marii kana keessattis pirojektii bara kanaaf karoorfame waldubbisaa qindoominaan hojjachuudhaaf ji’oottan jahan fuula duraa kanaaf karoora ifa . . .

Leenjiin Walta’insa Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa fi Inistiitiyuutii Bulchiinsa Pirojektii Federaalaa Waliin Guyyaa ‘10’niif Magaala Adaamaatti Kennamaa ture xumurame.
Leenjichi leenjii teekinikaa ogeeyyii Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Sadarkaa Sadrkaan jiranii fi seekteraalee qindoominaa naannoo dhibba 400 hirmaachise daawwannaa pirojektii ijaarsa gamoo Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa fi pirojekoota naannoo keenyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru lamaan booda iddoo hoggansi Olaanoo Naannoo keenyaa argamanitti xumuramee jira.
Xumura leenjichaarrattii Sadarkaa I/A Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Qindeessa Kilasataaraa magaalaa Obbo Ahimad Tusaa kan argaman yemmuu ta’u haasaa cufinsaa taasisan keessatti gahee industiriin konistiraakshinii guddina diinagdee biyya keenyaa keessatti qabu erga ibsanii booda;saffisaan guddachuu seektera konistiraakshinii cinaatti rakkoo hamaan kiraa sassaabdummaan wal qabte jiraachuus dubbatanii jiru. Kana malees biyyi keenya nuun ala akka hin qabnee fi kan hojjachaa jirrus fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuuf ta’uu hubannee hojimaata badaa uummata madeessu keessaa baanee waadaa ogummaa keenyaan tajaajiluuf galle akka kabajnu dubbachuun haasawa isaanii xumuranii jiru.

gg

Daayirekterri Olaanaa Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Dr.Injinar Masaay Daani’eel gama isaaniittiin naannoo keenya keessatti pirojektoonni ijaarsaa qulqullina,yeroo fi baajata qabameefiin xumuramuun tajaajila barbaadameef ooluu dhabuuf sababni guddaan hanqina bulchiinsa pirojektii ijaarsaati.Kana malees xiyyeefannoo dhabuu ‘Safety and Healthy’ irraa ka’uun lubbuun lammii keenyaa guyyaa guyyaan ijaarsa pirojektii irratti darbaa jiranuus dubbatanii jiru.Kaayyoon leenjii kanaas rakkoo kana ariitiin furuun qaawwa gama dandeettii fi hubannaatiin ogeeyyii keenya mudatan dhawaataan fooyyessaa ogeeyyii naamusa gaarii fi gahumsa ogummaa qabaniin sektera kana hoggamnuuf akka ta’e dubbatan. Itti dabaluunis leenjii gaggabaaboon kana fakkaatu fuulduraafis itti fufinsaan kan kennamu ta’uu cinaatti wayita leenjiin kennamu hojiin idilee keenya akka hin gufanneef guyyoota dabalataa fayyadamuu hojjachuun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu akka ta’es dubbatanii jiru.
Xumura irratti ogeeyyiin leenjii kana irraa qooda fudhatan leenjichatti hedduu akka gammadan yaada kennan.Leenjichi leenjii barbaachisaa;ogummaa irratti xiyyeeffatee fi ogeeyyii ogummicha beekanii fi gahumsa qabaniin kennamuun leenii kanaan duraa irraa adda ta’uu fi hojii isaanii keessatti hedduu akka isaan gargaarus yaada kennan keessatti ibsanii jiru.Gama birootiin Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa Pirojiektii guddaa sadrkaa biyya keenyaa fi afrikaatti tokkoffaa ta’e ijaarsa gamoo Baankii Daldal Itoophiyaa adda baasuun akka daawwannu fi muuxannoo wal jijjjiirru haala mijeessuun isaa xiyyeeffannoo leenjii kanaaf kenname guddaa ta’uu dubbatanii jiru.

52093956 614605932314192 7821965074783797248 n

 

Taateewwan

December 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Beeksisa

ABBOOTII DHIMMAA HUNDAAF . . . Read More . . .

Downloads

Visitor Counter

Today 4

Yesterday 42

This Week 247

This Month 90

All 47575

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.